Tind Økonomi AS
Os: 978 90 556 Adresse: Brugata 6, 5200 Os
 • Din rekneskapsførar    • Om oss    • Referansar    • Kundehistoriar    • Blogg    

 

 

   Din rekneskapsførar
           

Snarveier:
Antall besøk på siden: 2 329

 

 


Personalrådgjeving/HR

På tenesteområde personalrådggjeving/HR skal vi bistå leiarar i spørsmål som omhandler dei tilsette, og få til handlekraft og gjennomføringsevne.

Det kan dreia seg om

 • Fråver (både sjukefråver og anna fråver
 • Personalsaker
 • Personalrådgjeving

Vi passar på at resultatet er i samsvar med regelverk og lovgjeving, samtidig som vi avlastar dagleg leiar slik at andre viktige daglege gjeremål ikkje vert forsømt.

Vidare vil vi vera ei kjelde til informasjon om HR, HMS, arbeidsrettslege forhold og NAV sitt regelverk, i tillegg til å bistå med å fremja godt og målrettea samarbeid med aktuelle parter som NAV, fastlege, bedriftshelseteneste, behandlarar, fagforbund og forsikringsselskap.

Innan område fråvær, hjelpe vi deg med;

 • Eigenmelding – sjukdom born – kronisk sjukdom – sjukemelding i arbeidsgjevarperioden- foreldrepermisjon
  • Oppfylgjing i fylgje regelverk, refusjonsordningar og forsikring(NAV)
 • Sjukemelding utover arbeidsgjevarperioden
  • Oppfylgjing i fylgje regelverk, refusjonsordningar og forsikring
  • Samtalar med tilsette
  • Oppfylgjingsplan til NAV
  • Dialogmøte med fastlege og NAV
  • Saksbehandling         
 • Sjukemelding utover 12 mnd
  • Oppfylgjing med den tilsette
  • Saksbehandling ved eventuell permisjon under innvilga AAP
  • Dokumentasjon og saksbehandling ved eventuell oppseiing etter sjukepengerett er gått ut
 • Anna fråvær
 • Oppfylgjing og saksbehandling


Innan område personalsaker hjelpe vi deg med;

 • Veiledning og støtte i personalarbeidet, inkl. konflikthandtering
 • Drøftingsmøte
 • Dialog med arbeidstakarorganisasjonar, verneombod og BHT
  Dokumentasjon og saksbehandling 

 

Innan området personalrådgjeving hjelpe vi deg med;

 • Tilsetjing- og endringskontraktar
 • Tilrettelegging og omplassering
 • Advarslar, permittering og nedbemanning
 • Melding av yrkesskade 
 • Retningslinjer og rutinar

Har du ei sak,  kan du ta kontakt med vår personalrådgjevar Bente Fjeld på 95753243 eller e-post: bente@tindok.no og drøfte saka.  Første samtala er gratis

Personalrådgjevaren vil kunne fortelje deg kva vi kan bidra med.  

   
 

 

 

Voss: 959 75 445 Adresse: Regimentsvegen 158, 5705 Voss