Din regnskapsfører

Med dagens teknologi er det ikke nødvendig å ha en dyr intern økonomiavdeling. Er det gode interne rutiner vil du i de fleste tilfelle få en billigere og mindre sårbar funksjon ved å sette økonomiavdelingen ut til en profesjonell aktør. 


Vi har mulighet til å styre arbeidsoppgaver til medarbeidere, samtidig som en dedikert person hos oss er din økonomisjef.  På denne måten optimaliserer vi kostnaden ved å bruke ulik kompetanse på regnskapsproduksjon og analyse, rapportering og rådgivning. Dette gir økt kvalitet til konkurransedyktig pris.

Et annet viktig moment er at selskapet ditt er mindre sårbar ved ferier og sykdom. Vi vil alltid ha ressurser som kan steppe inn på kort varsel fordi vi utarbeider detaljerte rutinebeskrivelser på det arbeidet vi utfører for ditt selskap.

Våre systemer er web baserte og er tilgjengelig så lenge du har tilgang til internett.  Dette gir deg en fleksibilitet som gjør at du kan holde deg oppdatert og utføre dine oppgaver uansett hvor du er.


Regnskap og fakturering

Med våre systemer kan regnskapet ditt være oppdatert til enhver tid dersom dette er viktig for deg.  Er det tilstrekkelig at det er oppdatert daglig, ukentlig pr. måned så er dette noe vi avtaler direkte i forhold til ditt behov. Fordelen med et oppdatert regnskap er at du er i stand til å reagere tidlig om nødvendig. Har selskapet en anstrengt likviditet er det viktig at innbetaling og kunderegnskapet er oppdatert så raskt som mulig. Dersom betalingen ikke har kommet er det viktig å ha gode innkrevingsrutiner slik at du raskt er på ballen for å sikre rask betaling. Dette og mye annet kan vi hjelpe deg med og tilpasse det som er viktig for deg. 


En typisk regnskapsleveranse omfatter handlinger som

 1. Bilagsmottak av inngående faktura inkl. prosessering og evt. Sende til godkjenning. I godkjenningsfasen påfører du evt. prosjekt og avdeling
 2. Registrering av opplysninger og ta stilling til mva-behandling, periodisering, dokumentasjonskvalitet.
 3. Legge faktura i forfallsliste klar for behandling/betaling.
 4. Utføre betaling som du kan gjøre selv eller sette bort til oss
 5. Oppdatere regnskapet med utførte betaling og ajourføre leverandørregnskap
 6. Vi utfører fakturering til dine kunder eller legger til rette for at du kan gjøre dette selv.
 7. Utføre lovpliktige avstemminger periodisk herunder dokumentere lovpliktige spesifikasjoner etter bokføringsloven
 8. Utfører lovpålagt rapportering av merverdiavgift

I tillegg til det som er listet over kan vi også bistå med import og eller integrasjon mot spesielle bransjesystem som dere benytter.


Lønn

Lønnen til de ansatte skal være riktig. Vi tilbyr effektiv og kvalitetssikret lønnsbehandling for alle typer selskap. Vi foretar registreringen basert på grunnlag mottatt fra selskapet og sikrer at lønn og ytelser blir rapportert inn på riktig kode.


Vi henter skatteopplysninger direkte fra skatteetaten og sender lønnslipper og sammenstillingsoppgave til ansatte.  Månedlig rapporterer vi A-meldingen og utarbeider nødvendige avstemminger knyttet til skatterapportering.

Har du behov for annen personalrelatert bistand har vi et eget tjenesteområde innen personalrådgivning og HR.  Her får du hjelp til håndtering av fravær, personalsaker eller generell personalrådgivning.

Vi sørger for at både dine ansatte og du som arbeidsgiver er godt ivaretatt.


Årsoppgjør

En gang i året skal selskapet rapportere årsregnskap, skattemelding og aksjonærregisteropplysninger. Vi har systemer og metoder som sikrer kvalitet i utarbeidelsen, og vi bistår med innsendelse til regnskapsregisteret i Brønnøysund og skatteetaten etter fullmakt fra dere. 


Når vi har kontroll på den løpende regnskapsutarbeidelsen går det raskt å kvalitetssikre grunnlaget for utarbeidelse av årsoppgjøret. I de tilfeller regnskapet er gjort av andre enn oss, er vi pålagt å utføre en kontroll av grunnlaget. Da vil vi be om kopi av utførte avstemminger og foreta en enkel revisjon av dette før vi kan utarbeide årsregnskap og skattemelding. Det er derfor ikke nødvendigvis veldig mye billigere å gjøre regnskapet selv dersom du trenger bistand fra oss til å lage skattemelding og årsoppgjør. Kanskje kan det være smartere å bruke tiden din på det du kan best? 


Økonomisk rådgivning

Vår leveranse innen økonomisk rådgivning handler om å bruke den informasjon og data som er fremskaffet gjennom regnskap, lønn og årsoppgjørsarbeid til å bidra konstruktivt inn i utviklingen av bedriften. Bak hvert tall ligger det en historie om en prestasjon, utført av en ansatt, en gruppe ansatte, eller hele selskapet. Det er hva du gjør hver dag, som kommer til uttrykk i tallene. Tallet i seg selv er ikke det mest interessante, men hvorfor det ble som det ble, og ikke minst hvordan du kan påvirke det i riktig retning. Les mer om hva vi kan hjelpe med i denne bloggen.


En grundig forståelse av utestående fordringer, kredittider og omløpstider er viktig for god og likvid forretningsdrift. Vi kan hjelpe til med analyser, og gi råd som virker. Vi kan også bistå i møte med bank, og overvåke betingelser, slik at du til enhver tid har de beste vilkårene.
Som regnskapsfører sitter vi med mye kunnskap som selskapet kan ha nytte og glede av. Det er mange måter å organisere rådgivningen på.  Noen ønsker å bruke oss som økonomisjef og styrekonsulenter, andre ønsker frittstående analyser. Tjenester som leveres innen dette området er
•    Budsjettering, rapportering og prognose
•    Regnskapsanalyse, kostnadsanalyser og fortjenesteanalyser
•    Selskapsorganisering. Stiftelse av selskap, fusjon, fisjon og avvikling
•    Økonomiske disposisjoner som utbytte, konsernbidrag, kapitalforhøyelse og kapitalnedsettelse
•    Spørsmål knyttet til skatt og merverdiavgift
•    Spørsmål knyttet til aksjeselskapsrettslige forhold generelt
•    Styrekonsulent
•    Utleie av økonomisjef og regnskapssjef


Innkreving og purring

Cash is King! Penger på konto er så viktig at vi velger å vise det som et eget tjenesteområde i Tind Økonomi. Vår arbeidsmetodikk sikrer at regnskapet er oppdatert. Dersom regnskapet viser at en kunde ikke har betalt, så kan du være trygg på det.  Da kan man starte innkrevingsprosessen umiddelbart. Vi har avtale med Kreditorforeningen og overfører grunnlaget direkte fra økonomisystemet.


Dersom en kunde ikke betaler på forfall kan du velge å sette automatisk renteberegning slik at du i det minste får renter dersom betalingen ikke kommer til avtalt tid. Slike rentenoter kan sendes automatisk fra systemet og følges opp på samme måte som om det var en utgående faktura. Vår erfaring er at kunder som får rentenota betaler raskere.


Personalrådgivning/HR

På tjenesteområde personalrådgivning/HR skal vi bistå ledere i spørsmål som omhandler de ansatte, og sørge for handlekraft og gjennomføringsevne.

Det kan dreie seg om

 • Fravær (både sykefravær og annet fravær)
 • Personalsaker
 • Personalrådgivning

Vi sørger for at resultatet er i overensstemmelse med regelverk og lovgivning, samtidig som vi avlaster daglig leder slik at andre viktige daglige gjøremål ikke blir skadelidende.

Videre vil vi være en kilde til informasjon om HR, HMS, arbeidsrettslige forhold og NAVs regelverk, samt bistå til å fremme godt og målrettet samarbeid med aktuelle parter som NAV, fastlege, bedriftshelsetjeneste, behandlere, fagforbund og forsikringsselskap.


Innen området fravær hjelper vi deg med;

 • Egenmelding – barns sykdom – kronisk sykdom – sykmelding i arbeidsgiverperiode- foreldrepermisjon
  • Oppfølging i henhold til regelverk, refusjonsordninger og forsikring(NAV) 
 • Sykemelding utover arbeidsgiverperiode
  • Oppfølging i henhold til regelverk, refusjonsordninger og forsikring (NAV) 
  • Samtaler med ansatte
  • Oppfølgingsplan til NAV
  • Dialogmøter med fastlege og NAV
  • Saksbehandling
 • Sykmelding utover 12 mnd.
  • Oppfølging med den ansatte
  • Saksbehandling ved eventuell permisjon under innvilget AAP
  • Dokumentasjon og saksbehandling ved eventuell oppsigelse etter sykepengerett er utgått.
 • Annet fravær
  • Oppfølging og saksbehandling

 

Innen område personalsaker hjelper vi deg med;

 • Veiledning og støtte i personalarbeidet, inkl. konflikthåndtering
 • Drøftelsesmøter
 • Dialog med arbeidstakerorganisasjoner, verneombud og BHT
 • Dokumentasjon og saksbehandling 

 

Innen området personalrådgivning hjelper vi deg med;

 

 • Ansettelse- og endringskontrakter
 • Tilrettelegging og omplassering
 • Advarsler, permittering og nedbemanning
 • Melding av yrkesskade 
 • Retningslinjer og rutiner

Har du en sak kan du ta kontakt med vår personalrådgiver Bente Fjeld på 95753243 eller e-post: bente@tindok.no og drøfte saken.  Første konsultasjon er gratis.

Personalrådgiveren vil kunne fortelle deg hva vi kan bidra med.  



Til toppen